8 (831) 2-14-39-14">8 (831) 2-14-39-14
lev-nn52@yandex.ru

Сотовый телефон Sony Ericsson LT18i

Цена: 1700 руб.